دانشگاه گیلان

رشت- کیلومتر ۷ جاده رشت به تهران – مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان –  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

تلفن :  ۳۳۶۹۰۳۴۸ – ۰۱۳

فکس : ۳۳۶۹۰۲۵۰ – ۰۱۳

website: www.guilan.ac.ir

E-mail: csbrc@guilan.ac.ir