گروه پژوهشی صنایع دریایی

هدف گروه پژوهشی علوم و فنون ساحلی و دریایی انجام پژوهش‌هایی است که به بهبود شناخت و درک بهتر فرآیندهای ساحلی و دریایی کمک کنند. این گروه با توجه به نیازهای ناشی از توسعه سواحل و لزوم جلوگیری از تخریب نواحی ساحلی و ضرورت تحقیق در محیط های دریایی و نواحی ساحلی، مهندسی ساحل و دور از ساحل، مهندسی علوم و فناوری دریایی ایجاد شده است.

 
رئوس فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات صنایع دریایی

  • بررسی آثار متقابل امواج و جریان‌ها و سازه‌های دریایی و ساحلی
  • مطالعه مدیریت نواحی ساحلی
  • مهندسی سازه‌های ساحلی، فراساحلی و سازه های شناور
  • مطالعه و مدل‌‌سازی فرآیند رسوب گذاری در سواحل و بنادر و فرسایش سواحل
  • مطالعه و مدل‌سازی انتقال آلاینده‌ها و حرکت لکه‌های نفتی
  • مطالعه و مدل‌سازی الگـوهای جریان در نواحـی سـاحلی
  • بررسی و مطالعه روش‍‌های حفاظت از سواحل
  • استفاده از فناوری های نوین در مانیتورینگ فرآیندهای ساحلی و دریایی.