۱- وابسته پژوهشی گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان

Department of water and environmental eng. Caspian Sea basin research center, university of Guilan, Rasht, Iran.

 

۲- وابسته پژوهشی گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان

Department of Marine Sciences, Caspian Sea basin research center, university of Guilan, Rasht, Iran.

 

۳- وابسته پژوهشی گروه صنایع دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان

Department of Marine Industries, Caspian Sea basin research center, university of Guilan, Rasht, Iran.