مدیر پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

دکتر آریا باباخانی     

babakhani@guilan.ac.ir

مدیر گروه آب و محیط زیست

دکتر علیرضا پنداشته

arpendashteh@guilan.ac.ir

اعضای گروه

 

دکتر وحید غلامی                                  

Gholami.vahid@gmail.com

دکتر محمدرضا خالدیان

khaledian@guilan.ac.ir

دکتر محسن محمدی                                 

m_mohammadi@guilan.ac.ir

دکتر علی محمد خواه                           

mohammadkhah@guilan.ac.ir

دکتر مجید وظیفه دوست                    

majid.vazifedoust@yahoo.com

دکتر بابک توکلی                                      

babak_1349t@yahoo.com

دکتر مریم نوابیان 

Navabian@guilan.ac.ir

دکتر شهرام نیازی 

shahram.niazi@guilan.ac.ir

مدیر گروه پژوهش علوم دریایی

 

دکتر شیما بخشعلی زاده

sh.bakhshalizadeh@guilan.ac.ir

اعضای گروه

 

دکتر علی بانی

bani@guilan.ac.ir

دکتر بهرام فلاحتکار

falahatkar@guilan.ac.ir

دکتر حامد موسوی ثابت

Mousavi-Sabet@guilan.ac.ir

دکتر مسعود ستاری                               

msattari@guilan.ac.ir

دکتر بهروز حیدری           

bheidari@guilan.ac.ir

مدیر گروه صنایع دریایی

 

دکتر جواد صیاد امین                                  

sayyadamin@guilan.ac.ir

اعضای گروه

 

دکتر فرید نجفی                                              

fnajafi@guilan.ac.ir

دکتر فرزاد ظرافت انگیز

zerafatangiz@guilan.ac.ir

دکتر علی باستی

basti@guilan.ac.ir

دکتر علی قربانی

ghorbani@guilan.ac.ir

دکتر رامین کوهی کمالی

kouhikamali@guilan.ac.ir