اهمیت دریای خزر و سلامت آن برای حفظ نظام اکوسیستمیک منطقه و حیات زیستمندان وابسته به آن، بر همگان مشخص است. صرف نظر از صنعت صید آبزیان که به طور مستقیم معیشت تعداد زیادی از خانواده‌ها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را تامین می‌کند، سرسبزی، حفظ جنگل‌ها و مراتع، آب و هوای مطبوع آن و نیز کشاورزی این استان‌ها تماما وابسته به حیات دریای خزر می‌باشد. امروزه با توسعه کشاورزی و استفاده از سموم دفع آفات، گسترش صنایع کوچک و بزرگ منجر به ورود انواع آلودگی‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره از طریق رودخانه‌ها به این دریا شده است.

رئوس فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آب و محیط زیست

  • مطالعه رفتار هیدرودینامیکی جریان آب و رسوب در رودخانه‌ها: شامل مطالعه انتقال رسوبات، بررسی اثرات احداث سازه‌های آبی بر مرفولوژی رودخانه‌ها و مطالعه اثرات برداشت مصالح بر پایداری رودخانه‌ها و مکانیابی نقاط قرضه،
  • روش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای حفاظت از بستر و سواحل رودخانه‌ها و نیز مهار و کنترل سیلاب،
  • مدل‌سازی فیزیکی- هیدرولیکی آبراهه‌ها و سازه‌های آبی،
  • مطالعه پارامترهای اثر گذار بر خودپالایی آبراهه‌ها و انتقال آلودگی در آنها
  • بهینه‌سازی سیستم‌های آبیاری و زهکشی با هدف دستیابی به منافع زیست محیطی، اقتصادی و عدالت اجتماعی،
  • مدیریت کمی و کیفی منابع آب مصرفی در بخش کشاورزی،
  • ارزیابی و مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی بر اساس معیارهای زیست محیطی،
  • پایش کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

 

اطلاعات تکمیلی