بستن
FA EN AR RU FR CHI

گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست

گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست


گروه پژوهشی مهندسی آب و محیط زیست

  معرفی گروه پژوهشی آب و محیط زیست

slide0006_image0371279425735big

 اهمیت دریای خزر و سلامت آن برای حفظ نظام اکوسیستمیک منطقه و حیات زیستمندان وابسته به آن، بر همگان مشخص است. صرف نظر از صنعت صید آبزیان که به طور مستقیم معیشت تعداد زیادی از خانواده‌ها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان را تامین می‌کند، سرسبزی، حفظ جنگل‌ها و مراتع، آب و هوای مطبوع آن و نیز کشاورزی این استان‌ها تماما وابسته به حیات دریای خزر می‌باشد. امروزه با توسعه کشاورزی و استفاده از سموم دفع آفات، گسترش صنایع کوچک و بزرگ منجر به ورود انواع آلودگی‌های خانگی، صنعتی، کشاورزی و غیره از طریق رودخانه‌ها به این دریا شده است.

رئوس فعالیت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آب و محیط زیست
  • مطالعه رفتار هيدروديناميکي جريان آب و رسوب در رودخانه‌ها: شامل مطالعه انتقال رسوبات، بررسي اثرات احداث سازه‌هاي آبي بر مرفولوژي رودخانه‌ها و مطالعه اثرات برداشت مصالح بر پايداري رودخانه‌ها و مکانيابي نقاط قرضه،
  • روش‌هاي سازه‌اي و غير سازه‌اي حفاظت از بستر و سواحل رودخانه‌ها و نیز مهار و کنترل سیلاب،
  • مدل‌سازي فيزيکي- هيدروليکي آبراهه‌ها و سازه‌هاي آبي،
  • مطالعه پارامترهاي اثر گذار بر خودپالايي آبراهه‌ها و انتقال آلودگي در آنها
  • بهينه‌سازي سيستم‌هاي آبياري و زهکشی با هدف دستيابي به منافع زيست محيطي، اقتصادي و عدالت اجتماعي،
  • مديريت کمي و کيفي منابع آب مصرفي در بخش کشاورزي،
  • ارزيابي و مديريت شبکه‌هاي آبياري و زهکشي بر اساس معيارهاي زيست محيطي،
  • پایش کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی