بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه آدرس دهی سازمانی در مقالات علمی-پژوهشی

نحوه آدرس دهی سازمانی در مقالات علمی-پژوهشی


نحوه آدرس دهی سازمانی در مقالات علمی-پژوهشی

1- وابسته پژوهشی گروه مهندسی آب و محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان 2- وابسته پژوهشی گروه علوم دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان 3- وابسته پژوهشی گروه صنایع دریایی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیلان

1- Dept. of Water Eng. and Environment, University of Guilan. Rasht, Iran 2- Dept. of Marine Sciences, University of Guilan. Rasht, Iran 3- Dept. of Marine Industries, University of Guilan. Rasht, Iran