بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیریت پژوهشکده و کارکنان

مدیریت پژوهشکده و کارکنان


مدیریت پژوهشکده و کارکنان

اعضای هیات علمی و کارشناسان

مدیر پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر: دکتر اسمعیلی ورکی                    esmaeili.varaki@yahoo.com      

مدیر گروه آب و محیط زیست:

دکتر پنداشته                                 arpendashteh@guilan.ac.ir

اعضای گروه:

دکتر  وحید غلامی                            Gholami.vahid@gmail.com

 دکتر خالدیان                                        khaledian@guilan.ac.ir

 دکتر محمدی                               m_mohammadi@guilan.ac.ir

دکتر محمد خواه                         mohammadkhah@guilan.ac.ir

 دکتر وظیفه دوست                  majid.vazifedoust@yahoo.com

دکتر توکلی                                    babak_1349t@yahoo.com

 دکتر نوابیان                                          Navabian@guilan.ac.ir

مدیر گروه پژوهش علوم دریایی:

دکتر حیدری                                           bheidari@guilan.ac.ir

اعضای گروه :

دکتر شعبانی پور                                    shabani@guilan.ac.ir

دکتر بانی                                                    bani@guilan.ac.ir

دکتر فلاحتکار                                      falahatkar@guilan.ac.ir

دکتر موسوی ثابت                        Mousavi-Sabet@guilan.ac.ir

دکتر مسعود ستاری                               msattari@guilan.ac.ir 

دکتر شیما بخشعلی زاده               sh.bakhshalizadeh@guilan.ac.ir

مدیر گروه صنایع دریایی:

دکتر لشت نشایی                                       maln@guilan.ac.ir

اعضای گروه:

دکتر نجفی                                              fnajafi@guilan.ac.ir

دکتر ظرافت انگیز                            zerafatangiz@guilan.ac.ir                    

 دکتر  علی باستی                                     basti@guilan.ac.ir

 دکتر صیاد امین                               sayyadamin@guilan.ac.ir

دکتر علی قربانی                                 ghorbani@guilan.ac.ir  

  دکتر رامین کوهی کمالی              kouhikamali@guilan.ac.ir