بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف و برنامه ها

  • انجام پژوهش‌های مرتبط در قالب محورهای محیط‌های رودخانه‌ای و مصب‌ها

  •  مدیریت کمی و کیفی منابع آب در این حوضه

  •  توسعه علوم و فنون ساحلی و دریایی

  • مطالعات مرتبط با مشخصات فیزیکی، شیمیایی و تنوع زیستی در حوضه آبی دریای خزر

  • توسعه مطالعات در زمینه محیط زیست و اکوسیستم

  • انجام پژوهش‌‌های کاربردی در رابطه با مسائل اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی مرتبط با این حوضه، از طریق فراهم

    آوردن امکانات لازم و تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینه‌های مختلف مربوط به مسائل مرتبط با حوضه آبی دریای خزر،راه‌اندازی شد.